سبد خرید
سبد خرید ( بدون محصول )
عضویت
صفحه اصلی

<html dir="rtl"><head>
 
 
 
 
 
 
 
<style>
 
 
 
 
 
 
 
body {
 
 
 
 
 
 
 
scrollbar-3dlight-color: #FFFFFF;
 
 
 
 
 
 
 
scrollbar-arrow-color: #FFFFFF;
 
 
 
 
 
 
 
scrollbar-darkshadow-color: #FFFFFF;
 
 
 
 
 
 
 
scrollbar-face-color: #000000;
 
 
 
 
 
 
 
scrollbar-highlight-color: #FFFFFF;
 
 
 
 
 
 
 
scrollbar-shadow-color: #FFFFFF;
 
 
 
 
 
 
 
scrollbar-track-color: #FFFFFF}
 
 
 
 
 
 
 
DIV {
 
 
 
 
 
 
 
    FONT-FAMILY: arial,sans-serif
 
 
 
 
 
 
 
}
 
 
 
 
 
 
 
.med {
 
 
 
 
 
 
 
    PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: medium; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-TOP: 0px
 
 
 
 
 
 
 
}
 
 
 
 
 
 
 
.med {
 
 
 
 
 
 
 
    FONT-SIZE: large
 
 
 
 
 
 
 
}
 
 
 
 
 
 
 
#res {
 
 
 
 
 
 
 
    PADDING-LEFT: 1em; MARGIN: 0px 16px
 
 
 
 
 
 
 
}
 
 
 
 
 
 
 
OL LI {
 
 
 
 
 
 
 
    LIST-STYLE-TYPE: none
 
 
 
 
 
 
 
}
 
 
 
 
 
 
 
.g {
 
 
 
 
 
 
 
    MARGIN: 1em 0px
 
 
 
 
 
 
 
}
 
 
 
 
 
 
 
LI.g {
 
 
 
 
 
 
 
    FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: arial,sans-serif
 
 
 
 
 
 
 
}
 
 
 
 
 
 
 
LI.g {
 
 
 
 
 
 
 
    FONT-SIZE: medium
 
 
 
 
 
 
 
}
 
 
 
 
 
 
 
.s {
 
 
 
 
 
 
 
    max-width: 35.5em
 
 
 
 
 
 
 
}
 
 
 
 
 
 
 
.s {
 
 
 
 
 
 
 
    WIDTH: 544px
 
 
 
 
 
 
 
}
 
 
 
 
 
 
 
div.Section1
 
 
 
 
 
 
 
    {page:Section1;}
 
 
 
 
 
 
 
span.SpellE
 
 
 
 
 
 
 
    {}
 
 
 
 
 
 
 
.page
 
 
 
 
 
 
 
{
 
 
 
 
 
 
 
    background: #000000;
 
 
 
 
 
 
 
    color: #d0b110;
 
 
 
 
 
 
 
}
 
 
 
 
 
 
 
.tborder
 
 
 
 
 
 
 
{
 
 
 
 
 
 
 
    background: #4f3a00;
 
 
 
 
 
 
 
    color: #000000;
 
 
 
 
 
 
 
    border: 1px solid #000000;
 
 
 
 
 
 
 
}
 
 
 
 
 
 
 
td
 
 
 
 
 
 
 
{
 
 
 
 
 
 
 
    font: 10pt tahoma;
 
 
 
 
 
 
 
}
 
 
 
 
 
 
 
.alt1
 
 
 
 
 
 
 
{
 
 
 
 
 
 
 
    background: #000000 url('_Tt_42.gif') repeat-x top left;
 
 
 
 
 
 
 
    color: #d0b110;
 
 
 
 
 
 
 
    font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:normal; font-size:10pt; font-family:tahoma
 
 
 
 
 
 
 
}
 
 
 
 
 
 
 
</style>
 
 
 
 
 
 
 
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
 
 
 
 
 
 
 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
 
 
 
 
 
 
 
<title>تم آلآخترآق من قبل هستور هكر </title>
 
 
 
 
 
 
 
<meta name="keywords" content="تم الاختراق من قبل هستور هكر">
 
 
 
 
 
 
 
<meta name="description" content="تم الاختراق من قبل هستور هكر">
 
 
 
 
 
 
 
</head>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<body text="#FF0000" bgcolor="#000000">
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<div align="center">
 
 
 
 
 
 
 
    <table border="1" width="62%" cellpadding="0" style="border: 3px dotted #E1E1E1; " bordercolor="#800000" height="420" bordercolorlight="#FFFFFF" bordercolordark="#FFFFFF" bgcolor="#000000">
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        <tbody><tr>
 
 
 
 
 
 
 
            <td align="center" valign="top">
 
 
 
 
 
 
 
            <font size="7" face="Century Gothic"><font color="#808080">HackeD</font> <font color="#FFFFFF">
            By</font>
 
            <font color="#808080">Dr<span lang="ar-sa">~PhP</span></font></font><p><font face="Tahoma" size="4"><font color="#FFFFFF">
 
            ~</font><font color="#808080">#</font> <span lang="ar-sa"> <font color="#FFFFFF">
            تم الاختراق من قبل</font><font color="#808080"> </font> </span>
            <font color="#808080">-</font><font color="#FFFFFF">
            <span lang="ar-sa">دكتور بفب</span> , </font><font color="#808080">!</font></font></p>
            <p><font face="Tahoma" size="4" color="#808080">!<span lang="ar-sa">~</span></font></p>
 
 
 
 
 
 
 
            <p>
 
 
 
 
 
 
 
            <img border="0" src="http://24.media.tumblr.com/tumblr_lwgmx8PJiB1qkqizjo1_500.jpg" width="500" height="333"><embed src="https://www.youtube.com/v/bu0vBoyvX7k&amp;autoplay=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="1" height="1"></p>
 
 
 
 
 
 
 
            <p>
 
 
 
 
 
 
 
            &nbsp;</p>
 
 
 
 
 
 
 
            <span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium; ">
 
 
 
            <span class="Apple-style-span" style="text-align: left; ">
 
 
 
            </span></span>
 
 
 
 
 
 
 
            <p><span lang="ar-sa"><b>
 
            <font face="Century Gothic" size="5" color="#808080">~</font><font face="Century Gothic" size="5" color="#FFFFFF">#</font><font face="Century Gothic" size="5" color="#808080">
            اننا لا ندعي الذكاء ولكن </font>
            <font face="Century Gothic" size="5" color="#FFFFFF">
 
            !!</font><font face="Century Gothic" size="5" color="#808080"> نسعى
            لـ تحطيم الاذكياء </font>
 
            <font face="Century Gothic" size="5" color="#FFFFFF">#</font><font face="Century Gothic" size="5" color="#808080">~</font></b></span></p>
 
            <p><span lang="ar-sa"><b><font face="Century Gothic" size="4">
            <font color="#808080">..</font><font color="#FFFFFF">[</font></font></b></span><b><font face="Century Gothic" size="4">
 
            </font></b><font size="4" face="Century Gothic"><b>
 
            <font color="#808080">
 
            <span lang="ar-sa">ما طار طيرن الا كما طار وقع</span></font> </b></font>
 
            <span lang="ar-sa"><b>
 
            <font face="Century Gothic" size="4" color="#FFFFFF">]</font><font face="Century Gothic" size="4" color="#808080">..</font></b></span></p>
 
            <p><font color="#FFFFFF">
 
            <span lang="ar-sa" style="font-family: Lucida, Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline; float: none; font-weight: 700; background-color: #000000">
 
            [</span></font><u><span style="color: rgb(221, 255, 85) !important; font-weight: bolder; font-family: Lucida, Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #000000"><font color="#808080">Safe
            mode:</font></span></u><span class="Apple-converted-space"><span style="color: rgb(225, 225, 225); font-family: Lucida, Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: #000000">&nbsp;</span></span><span style="font-family: Lucida, Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; font-weight: 700; background-color: #000000">ON</span><font color="#FFFFFF"><span lang="ar-sa" style="font-family: Lucida, Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline; float: none; font-weight: 700; background-color: #000000">]</span></font></p>
            <p>
            <span style="font-family: Lucida, Verdana; font-weight: 700; letter-spacing: normal; background-color: #000000" lang="ar-sa">
            <font size="3" color="#FFFFFF">~</font><font size="3" color="#808080">#
            تم رفس السيرفر </font><font size="3" color="#FFFFFF">..</font><font color="#808080" size="3">
            ^</font><font size="3" color="#FFFFFF">_</font><font color="#808080" size="3">^</font></span><font color="#808080" size="3">&nbsp;</font></p>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            <p align="center" style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; ">
 
            <b><font color="#808080" face="Tahoma" size="2">|</font><font face="Tahoma" size="2">DR<span lang="ar-sa">~PHP</span></font><font color="#808080" face="Tahoma" size="2">|</font></b></p>
 
            <p align="center" style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; ">
 
            <b><font color="#ffffff" face="Tahoma" size="2">
            <a href="P!n : 58DFB901">
            <span style="text-decoration: none; "><font color="#FFFFFF">P!N</font><font color="#808080">:</font><font color="#FFFFFF">58DFB901</font></span></a></font></b></p>
 
            <p align="center" style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; ">
 
            <span lang="ar-sa"><b><font face="Tahoma" size="2" color="#808080">K!K : TURKI_BA1</font></b></span></p>
 
            <p align="center" style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; ">
 
            <b><font color="#808080" face="Tahoma" size="2">Skype : Live:kng92</font></b></p>
 
            
 
            
 
            
            <p align="center" style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: 'Times New Roman'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; ">
 
            <b><font face="Tahoma" size="2" color="#808080">لعيون آلحب عمر :$</font></b></p>
 
            
 
            
 
            
            <p align="center" style="color: #808080; font-family: 'Tahoma'; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; ">
 
            brb</p>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            <p>
 
 
 
 
 
 
 
            <span style="FILTER: blur(add=1,direction=90,strength=20); HEIGHT: 30px">
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            <span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: medium">
 
            <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 255, 255); text-align: center"><b>
 
 
 
 
 
 
 
            &nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></b></span></span></span></p>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            </td>
 
 
 
 
 
 
 
        </tr>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    </tbody></table>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
</div>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

</body></html>

 
چسب کنزیوتیپBB
در صورتی که این نوارها به درستی بکار گرفته شوند,درد را از تاندون ها یا التهاب های ماهیچه ...
کشش دهنده گردن(گردن بند طبی)
گردن بند های طبی پنوماتیکی طراحی شده برای بیماران مبتلا به ضایعات دیسک گردنی,علاوه بر ثابت نگه داشتن ...
لیست محصولات
آمار بازدید
بازدید امروز : 144
بازدید دیروز : 451
بازدید کل : 396588

پارسا طب جنوب

آدرس : استان فارس ، شیراز ، خیابان کریمخان زند ، ابتدای خیابان صورتگر(شهيدفقيهي),نبش کوچه 3,پارسا طب جنوب.

32359151 071        32360255 071

فکس:32360256 071

09177180796

 
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت محفوظ می باشد . طراحی سایت